GDPR

1. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZEDER s.r.o., IČO: 36331007 ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

2. COOKIES                                                                                                                          

Pri používaní webstránok www.zeder.sk môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (súbory, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje.

Podmienky uloženia a spracovania cookies sú:

  Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť súhlas alebo odmietnutie uloženia súborov cookies, a to v nastaveniach svojho webového prehliadača – povolením alebo odmietnutím uloženia cookies.

  Povolenie použitia súborov cookies môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:
  dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
  dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webstránkam www.zeder.sk, (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať alebo sa po niekoľkých týždňoch prípadne mesiacoch vymažú automaticky).
  Užívateľ svojím súhlasom zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické zámery a zámery cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzavreté osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmena nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.
  Za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.

  Odmietnutie súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať kompletnú funkčnosť webových stránok www.zeder.sk 

  •  

  • 3. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME

  3.1. OSOBNÉ ÚDAJE Z KONTAKTNÝCH FORMULÁROV

  Vyplnením kontaktného objednávkového formulára na našej stránke nás môžete požiadať o termín montáže vozidla. Aby sme Vám mohli potrebnú službu alebo informáciu poskytnúť, sú nevyhnutné tieto kontaktné osobné údaje: meno, priezvisko, (spoločnosť), e-mailová adresa, telefón. (právny základ spracúvania osobných údajov: §13 ods. 1 písm. b zákona o ochrane osobných údajov)

  3.2. ŠTATISTICKÉ ÚDAJE NÁVŠTEVNOSTI WEBSTRÁNOK

  Naše webové stránky využívajú súbory cookies. Údaje, ktoré zbierame prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe.


  • 4. SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  S Vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Na spracovanie osobných údajov používame manuálne spracovanie a automatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch umiestnených v Európskej únii. Údaje nie sú zverejňované, prenášané, spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám, okrem subjektov a sprostredkovateľov uvedených v 5. bode týchto pravidiel.

   

  Všetky údaje, ktoré zadávate do online formulárov sú zakódované certifikátmi SSL (Secure Socket Layer). Spracovanie dát prebieha najmä prostredníctvom výpočtovej techniky, čo nám zaisťuje nevyhnutnú bezpečnosť, znížiť riziká neoprávnenej manipulácie, prípadne zabrániť ich zničeniu, či strate. Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere prostredníctvom moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja a miere rizika zneužitia.

  Prístup k osobným údajom je výlučne iba niekoľkým oprávneným a poučeným sprostredkovateľom a zamestnancom. Zaväzujeme sa, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu, straty alebo zničeniu osobných údajov. Uisťujeme vás, že naši pracovníci, sú povinní zachovať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť bezpečnosť vašich osobných údajov.

  V prípade vášho záujmu o osobné stretnutie s naším odborným konzultantom, ktorý je naším oprávneným zmluvným sprostredkovateľom, poskytneme mu Vaše osobné údaje pre poskytnutie žiadanej služby. Ten spracuje vaše osobné údaje iba za účelom poskytnutia služby, alebo informácie, ktoré ste žiadali a len po dobu nevyhnutnú pre jej poskytnutie. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje iba v tomto rozsahu a v súlade s platnou legislatívou. Vaše osobné údaje zároveň chránime aj podpísaním zmluvy so záväzkom mlčanlivosti po dobu platnosti, ako aj po jej skončení.


  • 5. ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

  Nami spracované Vaše osobné údaje môžu byť spracované aj tretími stranami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov.

  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracované v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

  Sprostredkovatelia aj subsprostredkovateľ sú viazaní spracovávať Vaše osobné údaje výlučne na účely, ako sú popísané v týchto pravidlách. Vaše dáta nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel.

  Tieto pravidlá spracovania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.

  GDPR pre prevádzkovateľa ZEDER s.r.o. IČO: 36331007 spracovala spoločnosť Euro TRADING s.r.o.